Tìm hiểu SBT Vật lí 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Vật lí 9. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Vật lí 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài 7.1 trang 19 SBT Vật lí 9: Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2.Tính tỉ số R1R2

Lời giải:

l1=2ml2=6m

Ta có: R=ρlS

Vì hai dây dẫn cùng bằng nhôm và cùng tiết diện nên:

R1=ρl1S;R2=ρl2S

R1R2=l1l2=26 . Vậy R1R2=13

Bài 7.2 trang 19 SBT Vật lí 9: Một dây dẫn dài 120m được dùng đế quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA.

a.Tính điện trở của cuộn dây.

b. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: R=UI

Lời giải:

Tóm tắt:

L = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

b) L’ = 1 m; R’ = ?

Lời giải:

a) Điện trở cuộn dây là:  R=UI=30,125=240Ω

b) Vì điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài nên mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn có điện trở là :

r=RL=240120=2Ω

Bài 7.3 trang 19 SBT Vật 9: Hình 7.1 biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, hai điểm M và N chia dây dẫn AB thành ba đoạn dài bằng nhau: AM=MN=NB. Cho dòng điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

SBT Vật lí 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn | Giải SBT Vật lí lớp 9 (ảnh 1)

a. Hãy cho biết hiệu điện thế UAB bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế UMN.

b. Hãy so sánh hiệu điện thế UAN và UMB.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: UAB=IRAB=IRMN.lABlMB

Lời giải:

a) Ta có:

UAB=IRAB=IRMN.lABlMB=IRMN.3=3UMN

Vậy hiệu điện thế UAB=3UMN

b) Ta có:

UAN=IRAN=IRMB.lANlMB=IRMB=UMB

Vậy UAN=UMB

Bài 7.4 trang 19 SBT Vật 9: Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1=10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2=5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2?

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Thành Phần Của Dịch Mạch Gỗ Gồm Chủ Yếu:, Thành Phần Chủ Yếu Của Dịch Mạch Gỗ Gồm Chủ Yếu:

A. R1=2R2                             

B. R1<2R2           

C. R1>2R2           

D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: R=ρlS

Lời giải:

Ta có: 

R=ρlS

Do hai đoạn dây dẫn làm bằng hai chất liệu khác nhau nên có ρ khác nhau.

=> Nếu chỉ biết chiều dài l thì chưa đủ điều kiện để so sánh giá trị hai điện trở

Chọn đáp án: D

Bài 7.5 trang 19 SBT Vật 9: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn.                            

B. Khối lượng của dây dẫn.

C. Chiều dài của dây dẫn.                       

D. Tiết diện của dây dẫn.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: R=ρlS

Lời giải:

Ta có: R=ρlS

=> Điện trở không phụ thuộc vào Khối lượng của dây dẫn.

Chọn đáp án: B

Bài 7.6 trang 20 SBT Vật 9: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Phương pháp giải:

Vận dụng sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn: Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB

Lời giải:

Ta có: Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm:  Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

Chọn đáp án A.

Bài 7.7 trang 20 SBT Vật 9: Dây tóc của một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc của bóng đèn đó. 

Lời giải:

Ta có:

Cứ 1cm dây tóc có điện trở là 1,5

xcm dây tóc có điện trở là 24

x=24.11,5=16cm

Bài 7.8 trang 20 SBT Vật 9: Đường dây dẫn của một mạng điện trong gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ có chiều dài tổng cộng là 500m và điện trở của mỗi đoạn có chiều dài 1m của đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

Lời giải:

Cứ 1 m dây có điện trở trung bình là 0,02Ω

500 m dây có điện trở trung bình là xΩ

 x=,02.5001=10Ω

Bài 7.9 trang 20 SBT Vật 9: Đoạn dây dẫn nối từ cột điện vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn có điện trở là xΩ

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Giải Sinh Học 9 Bài 18: Prôtêin

 x=,5.150=,01Ω

Bài 7.10 trang 20 SBT Vật 9: Người ta muốn quấn một cuộn dây dẫn điện trở quay một lõi sứ hình trụ tròn với đường kính lõi sứ là 1,5 cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2Ω.Hỏi cuộn dây này gồm bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được quấn sát nhau thành một lớp.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính chu vi C=π.d

Lời giải:

Cứ 1m dây dẫn có điện trở là 2Ω

x m dây dẫn có điện trở là 30Ω

x=30.12=15m

Chu vi của 1 vòng quấn dây:

C=πd=3,14.1,5.102=,0471m 

Số vòng của cuộn dây này là :

 n=15,0471318,5 (vòng)

Bài 7.11 trang 20 SBT Vật 9: Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bi đứt, ta có thể nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua nó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn vẫn như trước.

Phương pháp giải:

+ Vận dụng sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn: Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây. 

+ Sử dụng biểu thứcI=UR

Lời giải:

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng thì chiều dài l của dây sẽ giảm

Lại có: Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

=> Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng thì điện trở của dây R của dây giảm

Mặt khác, hiệu điện thế không đổi, mà I=UR.

Do đó cường độ dòng điện tăng lên.

 

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *