Tìm hiểu SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải sách bài tập Hóa học lớp 9 Bài 44: Rượu etylic tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Hóa học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic

Bài 44.1 trang 53 SBT Hóa học 9: A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2H6O, C3H8O, C4H10O. Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, C biết cả ba chất đều tác dụng được với natri giải phóng hiđro.

Lời giải:

A, B, C tác dụng được với Na giải phóng hiđro. Vậy A, B, C có nhóm -OH trong phân tử.

Với C2H6O có 1 công thức cấu tạo:

CH3-CH2-OH

Với C3H8O có 2 công thức cấu tạo:

CH3-CH2-CH2-OH; CH3-CH(OH)-CH3

Với C4H8O có 4 công thức cấu tạo:

CH3-CH2-CH2-CH2-OH; CH3-CH2-CH(OH)-CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-OH; CH3-C(OH)(CH3)-CH3.

Bài 44.2 trang 53 SBT Hóa học 9: Nhận định nào sau đây đúng ?

A. Rượu 45° khi sôi có nhiệt độ không thay đổi.

B. Trong 100 gam rượu 45°, có 45 gam rượu và 55 gam H2O.

C. Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử hiđro ra khỏi phân tử rượu etylic.

D. Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm -OH.

Lời giải:

Nhận định đúng là: Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm -OH.

Đáp án D.

Bài 44.3 trang 53 SBT Hóa học 9: Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau :

a)  Cho natri vào hỗn hợp rượu etylic và benzen.

b)  Cho natri vào rượu 45°.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt, món nộm- cuộn hỗn hợp

Phương pháp giải:

a) Na chỉ tác dụng với rượu etylic.

b) Na tác dụng với cả nước và rượu etylic.

Lời giải:

a) 2Na + 2C2H5OH —> 2C2H5ONa + H Na + C6H6 —> không phản ứng.

b) Na phản ứng với H2O trước :

2Na + 2H2O —> 2NaOH + H

 Sau đó Na sẽ phản ứng với rượu :

2Na + 2C2H5OH —> 2C2H5ONa + H

Bài 44.4 trang 53 SBT Hóa học 9: Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

A. hai nguyên tử cacbon.

B. sáu nguyên tử hiđro.

C. nhóm -OH.

D. hai nguyên tử cacbon và sáu nguyên tử hiđro.

Lời giả;

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có nhóm -OH

Đáp án C.

Bài 44.5 trang 53 SBT Hóa học 9: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O.

a)  Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam/mol.

b)  Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết phân tử A có nhóm -OH.

c)   Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na.

Phương pháp giải:

Lập công thức của A dựa vào tỉ lệ mol các nguyên tố C, H, O.

Viết các công thức cấu tạo và PTHH theo yêu cầu. 

Lời giải:

a) Gọi công thức của A là CxHyOz.

Đốt cháy 3 gam A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Vậy mC trong 3 gam A là 6,644×12=1,8(gam)

mH trong 3 gam A là 3,618×2=,4(gam)

Vậy trong 3 gam A có 3 – 1,8 – 0,4 = 0,8 (gam) oxi.

Ta có quan hệ:

60gamA12xgamCygamH16zgamO

3gamA1,8gamC,4gamH,8gamO

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng 40000 km. Tính bán kính của Trái Đất

x=60×1,836=3y=60×,43=8 

z=60×,8/16×3=1

Công thức của A là C3H8O.

b) Công thức cấu tạo của A có thể là :

CH3CH2CH2OH hoặc 
SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 1)

c) Phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na :

2CH3CH2CH2OH+2Na2CH3CH2CH2ONa+H2

hoặc SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 2)

Bài 44.6 trang 54 SBT Hóa học 9: Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc). Biết tỉ lệ số mol của rượu etylic và rượu A trong hỗn hợp là 2 : 1.

a)  Xác định công thức phân tử của rượu A.

b)  Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi rượu trong X.

c)   Viết công thức cấu tạo của X.

Phương pháp giải:

– Đặt số mol rượu etylic trong hỗn hợp là 2x thì số mol rượu CnH2n+1OH là x

– Viết và tính toán theo PTHH, dựa váo số mol H2 để tìm x; dựa vào khối lượng để tìm n.

2C2H5OH  +  2Na  2C2H5ONa  + H2

2CnH2n + 1OH  +  2Na 2CnH2n + 1ONa  + H2

– Tính thành phần phần trăm khối lượng dựa vào công thức:  

Lời giải:

a) Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với Na

(1) 2C2H5OH  +  2Na  2C2H5ONa  + H2

(2) 

2CnH2n + 1OH  +  2Na 2CnH2n + 1ONa  + H2

Đặt số mol rượu etylic trong hỗn hợp là 2x.

Theo đề bài : số mol rượu CnH2n+1OH là x. 

Theo phương trình (1), (2) ta có :

Số mol H2 = x+x2=3x2

Theo đề bài số mol H2 = ,33622,4=,015(mol)3x2=,015x=,01(mol)

Vậy : mC2H5OH=2x×46=2×,01×46=,92(gam)

mCnH2n+1OH=1,52,92=,6

Ta có : x(14n + 1 + 17) = 0,6.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Hay 0,01(14n + 18) = 0,6 => n = 3.

Rượu A có công thức C3H7OH.

b) Phần trăm khối lượng của C2H5OH : ,921,52×100%=60,53%

 Phần trăm khối lượng của C3H7OH : 100% – 60,53% = 39,47%.

Bài 44.7 trang 54 SBT Hóa học 9: Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy  hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp A, B thu được 17,6 gam CO2 và 9 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A, B. Biết trong phân tử A, B chứa một nguyên tử oxi.

Cho 7,4 gam hỗn hợp A, B tác dụng với Na dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy tạo ra 0,672 lít khí H2 ở đktc. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B.

Phương pháp giải:

Lập công thức phân tử dựa vào tỉ lệ mol giữa các nguyên tố C, H, O và trong phân tử chỉ có 1 nguyên tử O. Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm OH có thể tác dụng với Na thu được khí H2.

Lời giải:

Gọi công thức phân tử của A, B là CxHyO

Phương trình hoá học: CxHyO+(x+y412)O2xCO2+y2H2O

nCO2=17,644=,4(mol);nH2O=918=,5(mol)(1)

mC=,4.12=4,8(gam);mH=,5.2=1(gam)(2)

Từ (1), (2) x:y:1=4,812:11:1,616=,4:1:,1

Vậy mO = 7,4 – 4,8 – 1,0 = 1,6 (gam)

=> Công thức phân tử của A, B là C4H10O.

Ta có MA,B=74(gam/mol)nA,B=7,474=,1(mol)

Khi phản ứng với Na có khí bay ra —->  trong A, B có nhóm OH.

Phương trình hoá học : C4H9OH+NaC4H9ONa+12H2

Vậy số mol có nhóm OH là 2nH2=2.,67222,4=,06<nA,B

-> trong A, B có 1 chất không có nhóm OH -> Cấu tạo tương ứng là

CH3CH2CH2CH2OH

SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 3)SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 4)

SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 5)

                 

Chất không có nhóm OH :

SBT Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 6)

 

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *