Tìm hiểu Góc ở tâm. Số đo cung

Tailieumoi.vn xin giới thiệu Giải bài tập Toán 9 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Góc ở tâm. Số đo cung lớp 9.

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

Trả lời câu hỏi giữa bài

Câu hỏi 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Kẻ AC, BD là hai đường kính bất kì của đường tròn (O)

Ta có AC giao BD tại O (đường kính giao nhau tại tâm)

AOB^=DOC^  (hai góc đối đỉnh)

Mà góc AOB chắn cung AmB và góc DOC chắn cung DnC

Do đó, số đo cung AmB bằng số đo cung DnC

AmB=DnC.

Câu hỏi 2 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hãy chứng minh đẳng thức sđ AB = sđ AC + sđ CB trong trường hợp điểm C nằm trên cung nhỏ AB (h.3).

Gợi ý: Chuyển số đo cung sang số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Vì C nằm trên cung nhỏ AB nên OC nằm giữa OA và OB

AOB^=AOC^+BOC^ (1)

Mà góc AOC là góc ở tâm chắn cung AC, BOC là góc ở tâm chắn cung BC, AOB là góc ở tâm chắn cung AB

 sđ  AC=AOC^, sđ  CB=BOC^, sđ AB=AOB^ (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra sđAB  = sđ  AC+ sđ CB.

Bài tập (trang 68; 69)

Bài tập 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 2Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vòa những thời điểm sau:

a) 3 giờ;    

b) 5 giờ;    

c) 6 giờ;

d) 12 giờ;    

e) 20 giờ ?

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Trên mặt đồng hồ người ta chia thành 12 phần bằng nhau. Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là: 360o:12=30o

a) Thời điểm 3 giờ (xem hình a) thì góc ở tâm có số đo là: 3.30o=90o

b) Thời điểm 5 giờ (xem hình b) thì góc ở tâm có số đo là:  5.30o=150o

c) Thời điểm 6 giờ (xem hình c) thì góc ở tâm có số đo là: 6.30o=180o

d) Thời điểm 12 giờ (xem hình d) thì góc ở tâm có số đo là: o (do hai kim trùng nhau)

e) Thời điểm 20 giờ (xem hình e) thì góc ở tâm có số đo là:4.30o=120o

Bài tập 2 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 2Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40o. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Công Suất Hao Phí Trên Đường Dây Tải Điện, Công Suất Hao Phí Là Gì

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Xét đường tròn (O)

Ta có: xOs^=tOy^=40o (hai góc đối đỉnh)

Lại có: xOs^+xOt^=180o (hai góc kề bù)

xOt^=180oxOs^ =180o40o=140o

Mà: sOy^=xOt^=140o (hai góc đối đỉnh)

Vậy: xOt^=sOy^=140oxOs^=tOy^=40o

Và xOy^=sOt^=180o.

Bài tập 3 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 2Trên các hình 5, 6 hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó, tính số đo cung AnB tương ứng.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Nối O với A và O với B

Xét hình 5

Sử dụng dụng cụ đo, ta đo được số đo góc AOB

AOB^=125o

Mà góc AOB là góc ở tâm chắn cung AmB

 sđ AmB=125o

Từ đó, ta suy ra số đo của cung AnB là: sđ AnB=360o125o=235o

Xét hình 6

Sử dụng dụng cụ đo, ta đo được số đo góc AOB

AOB^=65o

Mà góc AOB là góc ở tâm chắn cung AmB

 sđ AmB=65o

Từ đó, ta suy ra số đo của cung AnB là: sđ AnB=360o65o=295o

Luyện tập trang 69, 70

Bài tập 4 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Xem hình 7. Tính số đo của góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Xét tam giác OAT vuông tại A

Có: OA = TA

Do đó, tam giác OAT vuông cân tại A

Tài liệu VietJack

Mà góc AOB là góc ở tâm chắn cung AmB

Tài liệu VietJack

Bài tập 5 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết AMB^=35o.

a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi bán kính OA, OB.

b) Tính số đo mỗi cung AB (cung lớn và cung nhỏ).

Lời giải:

Tài liệu VietJack

a)

Vì MA và MB là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau tại M nên ta có: OAM^=OBM^=90o

Xét tứ giác MAOB có:

Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M (ảnh 1)

b)

Ta có: Góc AOB là góc ở tâm chắn cung AmB

Tài liệu VietJack

Bài tập 6 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua đỉnh A, B, C.

a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC.

b) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

a)

Các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC là: BOA^,BOC^,AOC^

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu C2 Trang 28 Sgk Lý 7, Em Hãy Kể Tên Một Số Nguồn Âm ? Em Hãy Kể Tên Một Số Nguồn Âm

Vì tam giác ABC đều nên ABC^=BCA^=CAB^=60o

O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên O là điểm giao nhau của ba đường trung tuyến mà tam giác ABC là tam giác đều nên O cũng là điểm giao nhau của ba đường phân giác trong tam giác ABC.

A1^=A2^=B1^=B2^

=C1^=C2^=1260o=30o

Xét tam giác AOB có: A1^=B1^=30o

Mà:

AOB^+A1^+B1^=180oAOB^=180o(A1^+B1^)              =180o(30o+30o)              =120o

Xét tam giác BOC có: B2^=C2^=30o

Mà:

 BOC^+B2^+C2^=180oBOC^=180o(B2^+C2^)              =180o(30o+30o)              =120o

Xét tam giác COA có:

A2^=C1^=30o

Mà: 

COA^+C1^+A2^=180oCOA^=180o(A2^+C1^)              =180o(30o+30o)              =120o

b)

Ta có: AOB^=AOC^=BOC^=120o

Do đó, số đo cung nhỏ AC bằng số đo cung nhỏ BC bằng số đo cung nhỏ AB và cùng bằng 120o

Do đó, số đo cung lớn AC bằng số đo cung lớn BC bằng số đo cung lớn AB và cùng bằng 360o120o=240o.

Bài tập 7 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 2:Cho hai đường tròn cùng tâm O với bán kính khác nhau. Hai đường thẳng đi qua O cắt hai đường tròn đó tại các điểm A, B, C, D, M, N, P, Q (h.8).

a) Em có nhận xét gì về số đo của các cung nhỏ AM, CP, BN, DQ?

b) Hãy nêu tên các cung nhỏ bằng nhau.

c) Hãy nêu tên hai cung lớn bằng nhau.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

a)

Xét các cung nhỏ AM, CP, BN, DQ

Ta có:

Tài liệu VietJack

Mà POC^=BON^ (hai góc đối đỉnh)

Tài liệu VietJack

b)

Xét đường tròn (O; OB)

Ta có:

BON^=POC^ (hai góc đối đỉnh)

Do đó, số đo của cung nhỏ BN bằng số đo của cung nhỏ PC

Hay cung nhỏ BN bằng cung nhỏ PC

BOP^=NOC^

Do đó, số đo của cung nhỏ BP bằng số đo của cung nhỏ NC

Hay cung nhỏ BP bằng cung nhỏ NC

Xét đường tròn (O; OA)

Ta có:

AOM^=QOD^ (hai góc đối đỉnh)

Do đó, số đo cung nhỏ AM bằng số đo cung nhỏ QD

Hay cung nhỏ AM bằng cung nhỏ QD

AOQ^=MOD^ (hai góc đối đỉnh)

Do đó, số đo cung nhỏ AQ bằng số đo cung nhỏ MD

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ A(-3; 0); B(-1; 1); C(0; 3); D(1; 1)

Hay cung nhỏ AQ bằng cung nhỏ MD

c)

Xét đường tròn (O; OB)

Ta có:

Cung nhỏ BP bằng cung nhỏ NC

Do đó, cung lớn BP bằng cung lớn NC

Cung nhỏ BN bằng cung nhỏ PC

Do đó, cung lớn BN bằng cung lớn PC

Xét đường tròn (O; OA)

Ta có:

Cung nhỏ AM bằng cung nhỏ QD

Do đó, cung lớn AM bằng cung lớn QD

Cung nhỏ AQ bằng cung nhỏ MD

Do đó, cung lớn AQ bằng cung lớn MD.

Bài tập 8 trang 70 SGK Toán lớp 9 Tập 2:Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao ?

a) Hai cung bằng nhau thì số đo bằng nhau.

b) Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.

c) Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn là cung lớn.

d) Trong hai cung trên một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

Lời giải:

a) Đúng. Vì khi ta nói hai cung bằng nhau, nghĩa là hai cung này so sánh được (tức chúng cùng nằm trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau). Do đó, theo cách so sánh hai cung đã biết thì hai cung bằng nhau thì số đo bằng nhau.

b) Sai. Vì không rõ hai cung nằm trên một đường tròn hay trên hai đường tròn bằng nhau không.

c) Sai. Vì không rõ hai cung nằm trên một đường tròn hay trên hai đường tròn bằng nhau không.

d) Đúng. Vì khi ta nói hai cung bằng nhau, nghĩa là hai cung này so sánh được (tức chúng cùng nằm trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau). Do đó, theo cách so sánh hai cung đã biết thì hai cung bằng nhau thì số đo bằng nhau.

Bài tập 9 trang 70 SGK Toán lớp 9 Tập 2:Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho góc AOB^=100°, sđ AC=45°. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC. (Xét cả hai trường hợp: điểm C nằm trên cung nhỏ AB, điểm C nằm trên cung lớn AB).

Lời giải:

TH1: Điểm C nằm trên cung nhỏ AB

Tài liệu VietJack

Theo đề bài, ta có: 

Tài liệu VietJack

Mà:

Tài liệu VietJack

Do đó, số đo cung nhỏ BC là 55

Số đo cung lớn BC là: 360°55°=305°

TH2: Điểm C nằm trên cung lớn AB

Tài liệu VietJack

Theo đề bài, ta có: 

Tài liệu VietJack

Tài liệu VietJack

Do đó, số đo cung nhỏ BC là 145

Số đo cung lớn BC là: 360°145°=215°

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *