Tìm hiểu Chọn Câu Sai Theo Định Luật 2 Newton Ta Có, Chọn Câu Sai

Bài viết tổng hợp kiến thức và các bài tập trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao kèm theo đáp án giúp học sinh học tập dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Chọn câu sai theo định luật 2 newton ta có

ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Trong đó: F là lực tác dụng (N)

*

1. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s.Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang chạy với tốc độ 60km/h thì người li xe hm phanh, xe đi được 50m thì dừng lại. Hỏi nếu ơ tơ chạy với tốc độ 120km/h thì qung đường ô tô đi được từ luc hm đến lc dừng lại l bao nhiu ?(biết lực hm trong hai trường hợp là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải tác dụng vào vật có khối lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là bao nhiêu để vật thu được gia tốc là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :

A. a = 0,5m/s2; B. a = 1m/s2; C. a = 2m/s2; D. a = 4m/s2;

6. Một vật có khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 100m thì có vận tốc là 5m/s. Lực tác dụng vào Vật có giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật có khối khối lượng m = 2kg được kéo thẳng đứng lên với lực kéo 24N. Bỏ qua lực cản của không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật có độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác

8. Vật chịu tác dụng lực 10N thì có gia tốc 2m/s2 .Nếu vật đó thu gia tốc là 1 m/s2 thì lực tác dụng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng:

a.0,008 m/s. b.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một vật có khối lượng bằng 50 kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7m/s. Lực đã tác dụng vào vật đã có mộy giá trị nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một Giá Trị Khác

11. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển đông với gia tốc 0,4m/s. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N?

A. a= 0,5m/s B. a=1m/s C. a=2m/s D. a=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hm tc dụng ln xe l:

a) 800 N. b) 800 N. c) 400 N. d) -400 N.

13. Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một gia tốc l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải tác dụng vào vật có khối lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là bao nhiêu để vật thu được gia tốc là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác thì nó sẽ

a.biến dạng mà không thay đổi vận tốc. b.chuyển động thẳng đều mãi mãi.

c.chuyển động thẳng nhanh dần đều. d.bị biến dạng và thay đổi vận tốc

18. Nếu hợp lực tác dụng vào vật có huớng không đổi và có độ lớn tăng lên 2 lần thì ngay khi đó:

a.Vận tốc của vật tăng lên 2 lần. b.Gia tốc của vật giảm đi 2 lần.

c.Gia tốc của vật tăng lên 2 lần. d.Vận tốc của vật gảm đi 2 lần.

19. Chọn câu đúng:

A. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động B. Lực là nguyên nhân làm biến đổi vận tốc

C. Có lực tác dụng lên vật thì vật mới chuyển động D. Lực không thể cùng hướng với gia tốc

20. Định luật II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính

b.Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó

c.Khi một vật chịu tc dụng của một vật khc thì nĩ cũng tc dụng ln vật khc đó một phản lực trực đối.

d.Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

21. Chọn câu đúng?

A. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là có lực tác dụng lên vật.

B. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên.

C. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa, thì vật đang chuyển động thì lập tức dừng lại.

D. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

22. Điều nào sau đây là sai khi nói về tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.

b.Khối lượng có tính chất cộng . c.Khối lượng đo bằng đơn vị (kg).

d.Vật có khối lượng càng lớn thì mức độ quán tính càng nhỏ và ngược lại.

23. Từ công thức của định luật II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc có cùng hương với lực B.Khối lượng của vật tỉ lệ với độ lớn của lực

C.Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng D.Cả 3 kết luận trên đều đúng

24. Tìm phát biểu đúng sau đây:

A. Không có lực tác dụng, vật không chuyển động B.Ngừng tác dụng lực, vật sẽ dừng lại

C.Gia tốc của vật nhất thiết theo hướng của lực D.khi tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng

25. Chọn câu sai trong các câu sau.

a.Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống. b.Điểm đặt của trọng lực tại trọng tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bằng trọng lực tác dụng lên vật khi vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều so với trái đất.

d.Trọng lực được tính bởi công thức:

26. Khối lượng của một vật khơng ảnh hưởng đến những đại lượng nào, tính chất nào sau đây?

a.Gia tốc khi vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc khi vật chịu tc dụng của một lực

c.cả phương, chiều và độ lớn của lực tác dụng lên vật d.Mức qun tính của vật.

27. Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

a.Trọng lựơng xác định bởi biễu thức P = mg. b.Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng. d.Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.

a.0,008 m/s. b.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau khi ñi ñöôïc 50 cm thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. a= 0,5m/s B. a=1m/s C. a=2m/s D. a=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là:

a) 800 N. b) 800 N. c) 400 N. d) -400 N.

13. Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một gia tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kg theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây khi naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định luật II Niu-tơn:

A. Gia tốc của vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật và được tính bởi công thức

*

.

B. Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật và được tính bởi công thức .

C. Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với gia tốc của vật và được tính bởi công thức .

D. Khối lượng của vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và được tính bởi công thức

*

.

17. Khi moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng thay ñoåi vaän toác. b.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. d.bò bieán daïng vaø thay ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay khi ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. b.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. d.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác

20. Định luật II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính

b.Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó

c.Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.

d.Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Khi thaáy vaän toác cuûa vaät thay ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . c.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).

d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai trong caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. b.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät khi vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một vật không ảnh hưởng đến những đại lượng nào, tính chất nào sau đây?

a.Gia tốc khi vật chịu tác dụng của một lực b.vận tốc khi vật chịu tác dụng của một lực

c.cả phương, chiều và độ lớn của lực tác dụng lên vật d.Mức quán tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc P = mg. b.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

Xem thêm: Đề: Kể Lại Câu Chuyện An Đrây Ca Bằng Lời Của Em, Kể Lại Câu Chuyện Nỗi Dằn Vặt Của An

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. d.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10 – Xem ngay

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu SBT Hóa học 9 Bài 50: Glucozơ

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *