Tìm hiểu Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Hàm Số Y=8-2Cosx Có Giá Trị Lớn Nhất Là

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \dfrac{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 2\cos x + 3}}{{2 + \cos x}}\)

Bước 1: Biến đổi hàm số về dạng $a.\sin x+b.\cos x=c$

Bước 2: Sử dụng điều kiện có nghiệm của nó suy ra GTLN, GTNN của hàm số:

$a^2+b^2\ge c^2$

Bước 1:

Ta có \(\cos x + 2 > 0,\forall x \in \,R\) .

Bạn đang xem: Hàm số y=8-2cosx có giá trị lớn nhất là

\(y = \dfrac{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 2\cos x + 3}}{{2 + \cos x}}\) \( \Leftrightarrow {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 2\cos x + 3 = 2y + y\cos x\) \( \Leftrightarrow {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + \left( {2 – y} \right)\cos x = 2y-3\,\left( * \right)\)

Bước 2:

Ta có điều kiện có nghiệm của phương trình \(\left( * \right)\) là:

\({1^2} + {\left( {2 – y} \right)^2} \ge {\left( {2y-3} \right)^2}\) \( \Leftrightarrow 4{y^2} – 12y + 9 – {y^2} + 4y – 4 – 1 \le 0\) \( \Leftrightarrow 3{y^2} – 8y + 4 \le 0\) \( \Leftrightarrow \dfrac{2}{3} \le y \le 2\)

Đáp án cần chọn là: b

*

Ta có thể sử dụng SHIFT SOLVE: \(\dfrac{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 2\cos x + 3}}{{2 + \cos x}} = 2\) thì phương trình có nghiệm.

Do $2$ là số lớn nhất trong các phương án A;B;C;D nên ta không cần thử trường hợp $\max = \dfrac{3}{2}$.

Lúc này chỉ còn A và B. Thử với \(\min y = – \dfrac{2}{3}\) thì không có nghiệm.

Từ đây chọn B.

Bài tập có liên quan

Bài tập ôn tập chương 1 Luyện Ngay

Câu hỏi liên quan

Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{1}{{2\cos x – 1}}\) là:

Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{{\cot x}}{{\sin x – 1}}\) là:

Tập hợp \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {k\pi \left| {k \in \mathbb{Z}} \right.} \right\}\) không phải là tập xác định của hàm số nào?

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {1 – \cos 2017x} \) là

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Top 5 Trung tâm dạy tiếng Anh tại Bình Dương uy tín, chất lượng

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

Cho hai hàm số $f\left( x \right) = \dfrac{1}{{x – 3}} + 3{\sin ^2}x$ và $g\left( x \right) = \sin \sqrt {1 – x} $. Kết luận nào sau đây đúng về tính chẵn lẻ của hai hàm số này?

Xác định tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số \(y = f\left( x \right) = 3m\sin 4x +\cos 2x\) là hàm chẵn.

Xét hàm số \(y = \sin \,x\) trên đoạn \(\left.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn câu đúng?

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: \(y = 2017\cos \left( {8x + \dfrac{{10\pi }}{{2017}}} \right) + 2016.\)

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: \(y = 2{\cos ^2}x – 2\sqrt 3 \sin {\rm{x}}\cos x + 1\)

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \dfrac{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 2\cos x + 3}}{{2 + \cos x}}\)

Hình nào dưới đây biểu diễn đồ thị hàm số \(y = f(x) = 2\sin 2x?\)

Cho đồ thị hàm số \(y = \sin x\) như hình vẽ:

*

Hình nào sau đây là đồ thị hàm số \(y = \sin \left| x \right|?\)

Hình nào sau đây là đồ thị hàm số \(y = \left| {\sin x} \right|?\)

Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình \(\sin \left( {2x + \dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{1}{2}\) trên đường tròn lượng giác là?

Với những giá trị nào của \(x\) thì giá trị của các hàm số \(y = \sin 3x\) và \(y = \sin x\) bằng nhau?

Gọi \({x_0}\) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình \(\dfrac{{2\cos 2x}}{{1 – \sin 2x}} = 0\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Hỏi trên đoạn \(\left\), phương trình \(\left( {\sin x + 1} \right)\left( {\sin x – \sqrt 2 } \right) = 0\) có tất cả bao nhiêu nghiệm?

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114

Tính tổng \(T\) các nghiệm của phương trình \(\sin 2x – \cos x = 0\) trên \(\left.\)

Giải phương trình \(\cot \left( {3x – 1} \right) = – \sqrt 3 .\)

Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình \(\cos \left( {2x – \dfrac{\pi }{3}} \right) – m = 2\) có nghiệm. Tính tổng \(T\) của các phần tử trong \(S.\)

Tìm giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(\left( {m – 2} \right)\sin 2x = m + 1\) nhận \(x = \dfrac{\pi }{{12}}\) làm nghiệm.

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(\left( {m – 2} \right)\sin 2x = m + 1\) vô nghiệm.

Tìm nghiệm dương nhỏ nhất \({x_0}\) của \(3\sin 3x – \sqrt 3 \cos 9x = 1 + 4{\sin ^3}3x.\)

Số nghiệm của phương trình \(\sin 5x + \sqrt 3 \cos 5x = 2\sin 7x\) trên khoảng \(\left( {0;\dfrac{\pi }{2}} \right)\) là?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(\cos x + \sin x = \sqrt 2 \left( {{m^2} + 1} \right)\) vô nghiệm.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left\) để phương trình \(\left( {m + 1} \right){\sin ^2}x – \sin 2x + \cos 2x = 0\) có nghiệm.

Tính tổng \(T\) tất cả các nghiệm của phương trình \(2{\sin ^2}\dfrac{x}{4} – 3\cos \dfrac{x}{4} = 0\) trên đoạn \(\left.\)

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình $\tan x + m\cot x = 8$ có nghiệm.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(2{\cos ^2}3x + \left( {3 – 2m} \right)\cos 3x + m – 2 = 0\) có đúng \(3\) nghiệm thuộc khoảng \(\left( { – \dfrac{\pi }{6};\dfrac{\pi }{3}} \right).\)

Giải phương trình \({\sin ^2}x – \left( {\sqrt 3 + 1} \right)\sin x\cos x + \sqrt 3 {\cos ^2}x = 0.\)

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Số vị trí biểu diễn các nghiệm phương trình \({\sin ^2}x – 4\sin x\cos x + 4{\cos ^2}x = 5\) trên đường tròn lượng giác là?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left\) để phương trình \(11{\sin ^2}x + \left( {m – 2} \right)\sin 2x + 3{\cos ^2}x = 2\) có nghiệm?

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(2{\sin ^2}x + m\sin 2x = 2m\) vô nghiệm.

Giải phương trình $\sin x\cos x + 2\left( {\sin x + \cos x} \right) = 2$.

Xem thêm: ️ Bộ Đề Thi Cuối Kì 1 Toán 9 Có Đáp Án Lớp 9 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Từ phương trình \(\left( {1 + \sqrt 3 } \right)\left( {\cos x + \sin x} \right) – 2\sin x\cos x – \sqrt 3 – 1 = 0\), nếu ta đặt \(t = \cos x + \sin x\) thì giá trị của \(t\) nhận được là:

Cho \(x\) thỏa mãn \(2\sin 2x – 3\sqrt 6 \left| {\sin x + \cos x} \right| + 8 = 0\). Tính \(\sin 2x.\)

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình $\sin x\cos x – \sin x – \cos x + m = 0$ có nghiệm?

Gọi \(M,m\) lần lượt GTLN, GTNN của hàm số \(y = 2{\sin ^3}x + {\cos ^3}x\). Giá trị biểu thức \(T = {M^2} + {m^2}\) là:

Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm?

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *