Tìm hiểu Bài Tập Câu Điều Kiện Hỗn Hợp, Câu Điều Kiện Hỗn Hợp (Mixed Conditional)

*

Trong tiếng Anh, ngoài 3 loại câu điều kiện chính, còn có nhiều cách khác nhau dùng để diễn tả điều kiện trong mệnh đề điều kiện với “If”. Trong bài viết dưới đây chúng ta hãy cùng luyện tập về câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh.

Tổng hợp bài tập về câu điều kiện trong tiếng anh

Bài 1: Viết lại những câu sau sao cho đúng

1. She is living in China because she got married to aChinese.………………………………………………………………2. I am tired now because I went home late yesterday.………………………………………………………………3. She did the homework last night so she gets a high scoretoday.………………………………………………………………4. It rained yesterday so I don’t go to school today.………………………………………………………………5. I missed the end of the film so I don’t know who themurderer was.………………………………………………………………6. We reach Sally’s house now because we didn’t ask fordirection earlier………………………………………………………………7. Since he is an only child, his parents have spoiled him………………………………………………………………8. Bob didn’t learn Chinese in high school, so he doesn’thave many job opportunities.………………………………………………………………9. I am not rich. I didn’t buy that house last month.………………………………………………………………

Đáp án:

1. If She hadn’t got married to a Chinese, She wouldn’t be living in china 2. If I hadn’t gone home late yesterday, I wouldn’t be tired now. 3. If She hadn’t done the homework last night, She wouldn’t get a high score today. 4. If It hadn’t rained yesterday, I wouldn’t go to school today. 5. If I hadn’t missed the end of the film, I would know who the murderer was. 6. If we had asked for direction earlier, we would reach Sally’s house now. 7. If he weren’t an only child, his parents wouldn’t have spoiled him. 8. If Bob had learned Chinese in high school, he would have many job opportunities. 9. If I were rich, I would have bought that house last month.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Tính: căn (0,1)^2; căn (-0,3)^2;

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện hỗn hợp

*

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau sử dụng từ trong ngoặc và câu điều kiện hỗn hợp

Complete the sentences with thecorrect form of the verbs in brackets.

Example: If Isee(see)her, I‘ll give(give) her the news.

English is important in thisjob. If Isabel ………………………… (not speak) it, she

………………………… (not understand)most of our hotel guests.

Tony misread the map. That’swhy he got lost. If he ………………………… (read)

the map properly, he …………………………(not get) lost.

If you’re not using your olddigital camera, why …………………………

(you/not sell) it? If I………………………… (be) you, I …………………………

(advertise) it on the internetand sell it.

You had the car key with youall the time, didn’t you?

Don’t be silly! If I …………………………(have) the car key, I

………………………… (not ask) you for itright now, would I?

If the weather ………………………… (notbe) so miserable yesterday, we

………………………… (go) out fishing.

I ………………………… (not bother) goingout fishing tomorrow unless the

weather ………………………… (get)better.

If I ………………………… (see) a lion inthe middle of a city, I

………………………… (assume) it hadescaped from the local zoo or a circus.

Alex and Jennifer are happilymarried. If Alex ………………………… (not be)

such a kind person, Jennifer………………………… (not want) to marry him.

If I ………………………… (win) thelottery, I ………………………… (pinch)

myself to make sure I wasn’tdreaming.

If you ………………………… (study) themap as you said you would the night

before, we ………………………… (not be)lost now.

If he ………………………… (not study)English, he …………………………

(not find) the job he has now.

If someone ………………………… (ring)the bell at four in the morning,

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Dien Thoai Beeline Mini Đẹp, Chính Hãng Chất Lượng, Giá Rẻ Hấp

………………………… (you/answer) thedoor?

Đáp án:English is important in thisjob. If Isabeldidn’t speak(not speak) it, shewouldn’t

understand(not understand) most of our hotel guests.

Tonymisread the map. That’s why he got lost. If hehad read(read)the map

properly, hewouldn’thave got(not get) lost.

Ifyou’re not using your old digital camera, whydon’t you sell(you/notsell) it? If I

were(be) you, Iwouldadvertise(advertise) it onthe internet and sell it.

Youhad the car key with you all the time, didn’t you?

Don’t be silly! If Ihadhad(have) the car key, Iwouldn’t be asking(not ask) you

for it right now, would I?

Ifthe weatherhadn’t been(not be) so miserable yesterday, wewould have gone

(go) out fishing.

Iwon’t bother(not bother) going out fishing tomorrowunless the weathergets

(get) better.

IfIsaw(see) a lion in the middle of a city, Iwould assume(assume) it had escaped

from the local zoo or a circus.

Alexand Jennifer are happily married. If Alexhadn’t been(notbe) such a kind

person, Jenniferwouldn’thave wanted(not want) tomarry him.

IfIwon(win) the lottery, Iwould pinch(pinch)myself to make sure I wasn’t

dreaming.

Ifyouhad studied(study) the map as you said you wouldthe night before, we

wouldn’t be(not be) lost now.

Ifhehadn’t studied(not study) English, hewouldn’t have found(not find) the job

he has now.

Xem thêm: Game Tắm Cho Cá Sấu 2 Về Điện Thoại Android, Tắm Cho Cá Sấu 2

Ifsomeonerang(ring) the bell at four in the morning,would you answer

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Công Thức Tính Thể Tích Khối Hộp Chữ Nhật, Công Thức Tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

(you/answer) the door?

Trên đây là một số bài tập về câu điều kiện hỗn hợp. Hy vọng đã giúp ích được cho các bnạ trong quá trình học tập, rèn luyện.

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *